Chmielewscy Inwestycje logo
Wnętrza

Budynek usługowo-mieszkaniowy
w Łodzi

Projekt konkursowy na opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej budynku-mieszkalno-usługowego z zagospodarowaniem terenu położonego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 212/214.

ELEWACJA

Projektowana elewacja frontowa ma na celu podkreślić materię zabytkową sąsiadującego obiektu. Łączność z historyczną elewacją zostaje zachowana za pomocą przeszklonego zwornika. Zapewnia on czytelny, wyrazisty podział na część historyczną i nowoprojektowaną elewacji. Jednocześnie projektowana część elewacji frontowej ma charakter geometryczny, jednolity, niedominujący nad historyczną częścią elewacji. Użycie złotych płyt HPL podkreśla wysoką rangę projektowanej zabudowy, która stać się ma nowym, charakterystycznym obiektem biurowym w pierzei ulicy Piotrkowskiej.

Elewacja południowa części frontowej zlokalizowana jest w granicy działki i nie posiada otworów okiennych. Ze względu na brak przylegającej bezpośrednio do niej zabudowy na działce sąsiadującej od strony południowej, jest ona dobrze wyeksponowana. Zaproponowano wykorzystanie tej elewacji na mural np. przedstawiający historyczny układ urbanistyczny ul. Piotrkowskiej.

UKŁAD FUNKCJONALNY

Budynek charakteryzuje się klarownym podziałem funkcjonalnym na 2 segmenty:

Segment A – funkcja biurowo – usługowa.

Na parterze od strony ulicy Piotrkowskiej zaprojektowano lokal usługowy o powierzchni ok. 75m2 W lokalu przeznaczonym na wynajem może mieścić się np. niewielka kawiarnia / sklep / lokal usługowy, możliwe jest wydzielenie dowolnej wielkości zaplecza.

W przeszklonym zworniku, zaakcentowanym poprzez wycofanie w stosunku do pozostałej części elewacji frontowej oraz dynamiczne podcięcie nad witryną lokalu usługowego, znajduje się wysoki, wielokondygnacyjny hol stanowiący strefę wejściową do części biurowej. Forma architektoniczna wnętrza, wiszące złote lampy i wyeksponowana lada recepcyjna, mają ma na celu podkreślić prestiż projektowanej przestrzeni biurowej.

Kondygnacje biurowe zaproponowano jako przestrzeń typu open space. Ze względu na minimalną ilość słupów, możliwe jest wprowadzenie dowolnych podziałów i wydzielenie mniejszych przestrzeni biurowych przeznaczonych na wynajem.

Segment B – funkcja mieszkalna.

W tylnej części działki znajduje się niezależne wejście do segmentu B pełniącego funkcję mieszkalną. Mieszkania na kondygnacjach od 2 do 7 zaprojektowano jako mieszkania o metrażu ok. 55 – 75m2. Na 8 kondygnacji znajdują się 2 mieszkania o większym metrażu, które stanowić będą luksusowe apartamenty: M20 – z tarasem, M19 – z tarasem i antresolą.

CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY

Ze względu na możliwość bardziej ekonomicznego wykorzystania powierzchni działki, zadecydowano o wyburzeniu istniejącego garażu.

Projektowany budynek składa się z dwóch segmentów: usługowo-biurowego (A) i mieszkaniowego (B); Obie części posadowiono na garażu podziemnym, który stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu biurowego zdecydowano o znikomej ingerencji w jego strukturę – jedynym naruszeniem jego istniejącego układu architektonicznego jest wprowadzenie kładki na wysokości 4 piętra, która łączy budynek projektowany z budynkiem istniejącym. Połączenie zdecydowano się wykonać na tej wysokości ze względu na zbliżone rzędne wysokościowe kondygnacji obu budynków.

Wyżej wymienione strategiczne decyzje projektowe wynikają również z wytycznych konserwatorskich, które narzucają konieczność pełnej 100% ekspozycji elewacji południowej budynku istniejącego, wraz z ryzalitem klatki schodowej.

PRZESŁANIANIE

Struktura budynku została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić naturalne doświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, zarówno w budynku projektowanym, jak i w budynkach istniejących. Zgodnie z przeprowadzoną analizą (w myśl §13 Warunków Technicznych) warunek ten uznaje się za spełniony (odległości zmniejszono o połowę – dla analizy wykonywanej w zabudowie śródmiejskiej);

Z uwagi na brak możliwości doświetlenia parteru projektowanego budynku zrezygnowano z lokalizacji mieszkań na tej kondygnacji. Ponadto konieczne było wycofanie lica elewacji najwyższej kondygnacji w stosunku do oficyny istniejącego budynku, aby nie przesłaniać pomieszczeń mieszczących się w jego parterze.

WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI:

Dla kondygnacji biurowych przyjęto wysokość 3,40m (wraz z grubością stropu), co wynika z minimalnej wymaganej wysokości pomieszczeń stałej pracy określonej w § 20 pkt 1. ust. 1 Warunków Technicznych – 3,0m,
Dla kondygnacji mieszkalnych przyjęto wysokość 3,00m (wraz z grubością stropu), co wynika z minimalnej wymaganej wysokości pomieszczeń mieszkalnych określonej w § 72. pkt.1, ust.1 Warunków Technicznych – 2,5m.

MIEJSCA PARKINGOWE:

Miejsca postojowe w parterze budynku zaprojektowano jako garaże zamknięte z uwagi na § 106 ust. 2 Warunków Technicznych. Garaże te przeznaczyć można na wynajem dla pracowników biur lub mieszkańców. Dzięki wyłączeniu parteru z funkcji mieszkalnej możliwe było zlokalizowanie przejazdu łączącego ulicę Piotrkowską z podwórzem istniejącej kamienicy.

Z uwagi na lokalizację budynku w ścisłym centrum miasta, gdzie często występuje problem z dostępnością miejsc parkingowych, zaprojektowano 20 miejsce postojowych w parkingu podziemnym, zapewniając tym samym 1 miejsce postojowe przypisane do każdego z mieszkań. Ilość miejsc postojowych jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

W projektowanym budynku wyodrębniono 3 strefy pożarowe: garaż podziemny (PM o Q<500MJ/m2), część usługowo-biurową (ZLIII), oraz część mieszkaniową (ZLIV). Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe budynków, projektowany obiekt zlokalizowano w odległości ponad 8m od istniejącej kamienicy o funkcji biurowej zgodnie z §271 ust. 1 Warunków Technicznych (ZL od ZL);

Zgodnie z §12 ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w przypadku zabudowy pierzejowej należy zapewnić dostęp do 100% długości elewacji frontowej, w tym celu konieczna jest wycinka jednego drzewa zlokalizowanego w chodniku ulicy Piotrkowskiej.

Chmielewscy Inwestycje logo
Swoją działalność opieramy na wiedzy, którą zdobyliśmy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doświadczenie zgromadziliśmy pracując dla klientów indywidualnych oraz deweloperów w biurach architektonicznych w Polsce i w Niemczech.